โปรแตสเซียมฮิวเมท

โปรแตสเซียมฮิวเมท ( ความหมาย และ การจำแนก )

1. ฮิวมัส คือ สารประกอบอะโรมาติค รวมตัวกับ กรดอะมิโน ที่ผ่านการย่อยสลายแบบสมบูรณ์แล้ว

1.1 สารประกอบฮิวมัส คือ อินทรีย์วัตถุในดินที่ฟุ้งกระจายตัวในชั้นดินมีฤทธิ์เป็นกรด

1.1.1 กรดฟูลวิค คือ สารประกอบที่มีน้ำหนักโมลิกุลต่ำ เป็นสารอินทรีย์สีน้ำตาลสกัดจาก ดิน,ถ่านหิน และ ซากพืช จนได้เป็น กรดฟูลวิค

1.1.2 กรดฮิวมิค คือ สารประกอบที่มีน้ำหนักโมลิกุลปานกลาง เป็นสารอินทรีย์สีดำได้จากการ 
สกัด ดิน,ถ่านหิน และ ซากพืช จนได้เป็น กรดฮิวมิค

1.1.3 ฮิวมิน คือ สารประกอบ ที่มีน้ำหนักโมลิกุลสูง เป็นอินทรีย์วัตถุที่เป็นของเหลือจากการผลิตฮิวมิค

2.โปรแตสเซียมฮิวเมท คือ สารประกอบฮิวมัส โดยมี กรดฮิวมิค เป็นองค์ประกอบ
ประมาณ 80 - 90
%

3.ฮิวมิค คือ ซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายแล้วมีองค์ประกอบของคาร์บอนอยู่

**การจำแนก ฮิวมิค,ฮิวมัส,ฟูลวิค,โปรแตสเซียมฮิวเมท ต้องดูตามกระบวนการเกิดครับ **

โปรแตสเซียมฮิวเมท (สมบัติทางกายภาพ)

โปรแตสเซียมฮิวเมท จะช่วยทำให้ดินให้อุ้มนํ้าและระบายอากาศได้ดี ช่วยทำให้ดินที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูงทำให้ระบบรากของพืชที่จะดูดซึมแร่ธาตุอาหารได้ยาก โปรแตสเซียมฮิวเมท จะไปทำลายแรงยึดเหนี่ยว ซึ่งก็จะทำ ให้ชั้นดินมีความโปร่งขึ้น ส่งผลให้นํ้าและอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีขึ้นนอกจากนั้น โปรแตสเซียมฮิวเมท สามารถป้องกันไม่ให้นํ้าระเหยไปจากดิน ซึ่งเป็นผลดีสำหรับดินที่มีความเป็นดินเหนียวตํ่า ดินทราย และดินในพื้นที่แห้งแล้ง ที่ไม่สามารถจะดูดซับนํ้าไว้ได้เมื่อดินที่มีลักษณะดังกล่าวมีนํ้าผ่านเข้า มา นํ้าก็จะระเหยออกจากดินน้อยลงหรือสามารถอุ้มนํ้าได้มากขึ้น

โปรแตสเซียมฮิวเมท (สมบัติทางเคมี)

โปรแตสเซียมฮิวเมท มีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารและปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นให้แก่พืช อย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การออกดอกออกผล และโปรแตสเซียมฮิวเมท ยังสามารถดูดประจุบวกของธาตุอาหารเสริมและจะปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อ โปรแตสเซียมฮิวเมท อยู่ใกล้บริเวณรากของพืช ธาตุอาหารเสริมเหล่านั้นก็จะถูกปล่อยออกมาจาก โปรแตสเซียมฮิวเมท เข้าไปสู่ระบบรากเพื่อที่จะได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไป

ประโยชน์ โปรแตสเซียมฮิวเมท

-      มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูง ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆได้ดี

-      ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช อาหารรองค่อนข้างครบถ้วน

-      ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์กับพืชให้มากขึ้น

-      ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

-      ช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดิน ทำให้ดินร่วนซุย ไม่อัดตัวแน่นเกินไป